Συνέχιση Αποχής Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας

Συνέχιση Αποχής Δ.Σ. Άρτας

Κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού μας Συλλόγου, το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποφάσισε, σε έκτακτη συνεδρίασή της την 09-12-2023, τη συνέχιση της αποχής για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12-12-2023 μέχρι και την Κυριακή 17-12-2023, συμμετέχοντας, μαζί με τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, ένεκα του κατατεθέντος φορολογικού νομοσχεδίου.
Συνεπώς, κατά τις ημέρες αυτές, οι Δικηγόροι Άρτας θα απέχουν από τα καθήκοντα τους, πλην όμως από την κατά τα ανωτέρω αποχή εξαιρούνται οι υποθέσεις και θα χορηγούνται οι σχετικές άδειες: 1).Στις αστικές και διοικητικές δίκες: α).εκεί όπου συμπληρώνεται τη συγκεκριμένη ημέρα η παραγραφή σχετικού ουσιαστικού ή δικόνομικού δικαιώματος του διαδίκου (πχ προθεσμία κατάθεσης δικογράφου κλπ), β).σε ανακοπές και αναστολές κατά πλειστηριασμών, γ).σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων, δ).σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υφίσταται κίνδυνος παρόδου προθεσμίας, ε).σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης επί ορισμένων υποθέσεων και στ).σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξης αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου κλπ).Διευκρινίζεται ότι δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις περί παράστασης δικηγόρων (εκεί όπου επιτρέπεται), που υποβάλλονται έως την προτεραία της δικασίμου, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. 2).Σ τις ποινικές δίκες: α).εκεί όπου ο χρόνος τελέσεως της πράξεως συμπληρώνει, κατά την ημέρα της δικασίμου: αα).στα πλημμελήματα, στον μεν πρώτο βαθμό η εξαετία, στον δε δεύτερο βαθμό η επταετία & αβ).στα κακουργήματα, στον μεν πρώτο βαθμό τα 15 έτη, στον δε δεύτερο βαθμό τα 18 έτη, β).σε δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης και γ).σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων: ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης και ειδικότερα γα).συμπληρωμένων 10 μηνών σε περίπτωση 12μήνου & γβ).συμπλη­ρωμένων 15 μηνών σε περίπτωση 18μήνου. Ακόμα δε, διευκρινίζεται ότι, όπου υφίσταται συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου κατόπιν διακοπής, θα ζητείται από τους δικηγόρους νέα διακοπή, προς εκδίκαση.
Πλέον τούτων, σε περίπτωση που υπάρχει αποχρών λόγος για κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή κάποιας δίκης ή διενέργεια άλλης διαδικαστικής πράξης (πλέον δηλαδή των αναφερομένων πιο πάνω), θα υποβάλλεται και εδώ αίτημα στο Δ.Σ., ώστε να χορηγείται σχετική άδεια από την ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή.