Ένορκες Βεβαιώσεις: Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η Πλατφόρμα στο portal.olomeleia.gr

[ad_1]

Σε εκτέλεση της από 29-05-2020 Απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που ελήφθη συμφώνως προς το άρθρο 74§6 του Ν.4690/2020, τίθεται σε λειτουργία στο portal.olomeleia.gr η πρότυπη πλατφόρμα “Ηλεκτρονικής Κατάθεση Ενόρκων Βεβαιώσεων”, η οποία παρέχει στους δικηγόρους ενώπιον των οποίων λαμβάνεται ένορκη βεβαίωση την δυνατότητα: Να υποβάλουν τις Ένορκες Βεβαιώσεις, να εκδίδεται αποδεικτικό κατάθεσης,  να θέτει στο ηλεκτρονικό έγραφο την ψηφιακή σφραγίδα του κάθε Συλλόγου, να θέτει χρονοσύμανση, να επιστρέφει άμεσα στο Δικηγόρο το Ψηφιακά σφραγισμένη Ένορκη Βεβαίωση, να την αρχειοθετεί στην  μερίδα του Δικηγόρου και Δικηγορικού Συλλόγου, να δημιουργεί την……. 

[ad_2]
Source link